Statut

STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja po nazwą „EUROPEJSKA FUNDACJA OŚWIATY I KULTURY” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora – Anneliese Ruppelt –Dittrich aktem notarialnym
z dnia 4 sierpnia 2008r., sporządzonym przez notariusza Mariusza Białeckiego w Warszawie (Repetorium A nr 6615/2008), działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz przepisów niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra.

§ 4

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy
  z innymi podmiotami.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 § 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

§ 7

Fundacja może używać (w obrocie zagranicznym) nazwy będącej tłumaczeniem jej nazwy polskiej w języku obcym oraz ustalić i stosować logo (znak).

§ 8

Fundacja używa pieczęci okrągłej zawierającej logo Fundacji i napis w otoku: Europejska Fundacja Oświaty i Kultury oraz pieczątki podłużnej o treści zgodnej z jej nazwą i danymi identyfikacyjnymi. Logo Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

Cele Fundacji

§ 10

Fundacja została powołana w następujących celach:

 1. Promowania wychowania, edukacji, nauki uzupełniającej i dalszego kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Tworzenia, utrzymywania, poszerzania, ulepszania i wspierania działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych,
 3. Wspierania i promowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
  w zakresie realizacji zadań pedagogicznych,
 4. Wspierania i promowania placówek prowadzących działalność w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej,
 5. Wspierania rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 6. Udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
  i materialnej,
 7. Prowadzenia działalności oświatowej,
 8. Promowania i popierania przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności
  na rynku edukacyjnym i do podniesienia jakości wychowania i edukacji,
 9. Inicjowania i rozwijania oraz finansowego, rzeczowego i innego wzbogacania możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 10. Wspierania działań na rzecz rozwoju fizycznego i duchowego dzieci, młodzieży
  i dorosłych,
 11. Realizacji i wspierania działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
 12. Organizowania imprez sportowych, artystycznych i innych, festynów i festiwali,
 13. Wspierania działalności kulturalnej oraz edukacyjnej,
 14. Tworzenia aktywnych ośrodków artystycznych i sportowych,
 15. Promowania i wspierania przedsięwzięć w czasie wolnym dla dzieci, młodzieży
  i dorosłych o charakterze sportowym, aktywnym i kreatywnym,
 16. Zrzeszania osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i  promocją nowych idei i form kreacji oraz ekspresji artystycznej i kulturalnej,
 17. Wspierania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych na drogach,
 18. Wspierania działań, służących rozwojowi świadomości społecznej i ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowania tolerancji i solidarności,
 19. Wspierania i promowania integracji i współpracy europejskiej oraz rozwijania kontaktów, w szczególności w zakresie wspierania i promowania działalności oświatowej, artystycznej i kulturalnej między społecznością polską i niemiecką zamieszkałą na obszarze przygranicznym w Brandenburgii i województwie lubuskim.
 20. Promowania edukacji i dalszego kształcenia szczególnie uzdolnionych dzieci
  i młodzieży,
 21. Promowania edukacji i dalszego kształcenia dzieci i młodzieży mającej trudności
  w nauce i zaburzenia motywacji,
 22. Promowania i inicjowania szczególnego zaangażowania obywatelskiego w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą, działań w zakresie integracji oraz porozumienia europejskiego i międzynarodowego,
 23. Wspierania działań naukowych związanych z działalnością Fundacji, zajmujących się analizą zagadnień związanych z celami Fundacji lub oceną skutków przedsięwzięć wspieranych przez Fundację.

§ 11 

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:

 1. Środki finansowe i rzeczowe na indywidualną pomoc bezpośrednią dla szczególnie jej potrzebujących,
 2. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
 3. Inspirowanie powstawania i prowadzenia własnych szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych,
 4. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie powołanych przez siebie placówek oświatowych, tj. stosowanie systematycznej wielostronnej kontroli wewnątrzszkolnej, rzetelne ocenianie indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć innowacyjnych nauczycieli, a także uczniów oraz włączających się w pracę wychowawczo-dydaktyczną rodziców,
 5. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i oświatowymi w zakresie współuczestniczenia w tworzeniu aktów
  i innych regulacji prawnych związanych z działalnością Fundacji,
 6. Popularyzację wiedzy z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
  w szczególności poprzez organizowanie konferencji, kursów, seminariów informacyjnych służących wzbogaceniu możliwości edukacyjnych,
 7. Nawiązywanie stałej współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany uczniów,
 8. Nawiązywanie i rozwój współpracy w zakresie edukacji z zagranicznymi instytucjami oraz realizację transgranicznych programów nauczania,
 9. Pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i sprzętu oraz
  na wspieranie kursów doskonalenia zawodowego,
 10. Stworzenie warunków do wielostronnego uczenia się, dojrzewania i rozwoju uczniów,
 11. Włączenie w pracę wychowawczo-dydaktyczną rodziców,
 12. Inicjowanie wartościowych działań w prowadzonych przez siebie placówkach oświatowych oraz w środowisku społecznym,
 13. Oddziaływanie na proces wychowawczo-dydaktyczny w prowadzonych przez siebie szkołach, by ten zmierzał ku:

–        głębokiemu zrozumieniu przez uczniów najważniejszych ideałów moralnych
i religijnych o znaczeniu ogólnoludzkim i chrześcijańskim,

–        wykształceniu pożądanych postaw obywatelskich i patriotycznych
oraz wspieraniu otwartości na inne kultury,

–        wychowaniu do rzetelnej pracy i do zaangażowanej i konstruktywnej działalności społecznej poprzez przybliżenie uczniom mechanizmów współczesnego życia ekonomicznego, politycznego, kulturowego w aspekcie krajowym i międzynarodowym,

–        wykształceniu postaw zdrowego stylu życia oraz postaw proekologicznych służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu poszanowania
dla innych istnień.

 1.       Organizowanie różnego rodzaju szkoleń, konferencji, form dokształcania, zebrań dyskusyjnych, sesji naukowych i spotkań tematycznych.
 2.       Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.
 3.       Prowadzenie działalności dobroczynnej.
 4. Przyznawanie stypendiów i nagród oraz inne formy wspierania inicjatyw, badań
  i prac, podejmowanych dla realizacji statutowych celów Fundacji.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodziców,
 6.       Umożliwienie wymiany doświadczeń osób i organizacji realizujących cele Fundacji,
 7. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi,
 8. Gromadzenie funduszy na działalność Fundacji.

Nie jest to ostateczna lista działań. Fundacja może podejmować inne kroki zmierzające
do realizacji swoich celów.

§ 12

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie programów i planów określających szczegółowe zadania.
 2. Statut dopuszcza możliwość zmiany w celu działania Fundacji, na jaki została powołana.

§ 13

 1. Koszty działalności Fundacji pokrywane są z posiadanych środków własnych.
 2. Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe, jest darczyńcą. Darczyńca może wskazać przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków z tym, że musi uzyskać akceptację Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ III

Organa Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Rada Programowa, zwana dalej „Radą Programową”.

 § 15

 1. Rada jest organem nadzorczym Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzą Fundator oraz darczyńcy, a także inne osoby, o ile spełniają warunki określone w ustawie 3. Rada składa się przynajmniej z dwóch osób, powołanych uchwałą Fundatora. Fundator powołuje Przewodniczącego Rady.
  W przypadku śmierci Fundatora członkowie Rady powoływani będą przez pana Gottharda Dittricha. W przypadku śmierci Fundatora oraz pana Gottharda Dittricha prawo powoływania członków Rady przejdzie na adwokata Dr. Mirko Gründel, adres służbowy: PETERSEN GRUENDEL, Petersstraβe 39-41, 04109 Leipzig, Niemcy, zaś w przypadku śmierci Dr. Mirko Gründel umocowanym do powoływania członków Rady będzie adwokat Steffen Tietze, adres służbowy: PETERSEN GRUENDEL, Petersstraβe 39-41, 04109 Leipzig, Niemcy. Osoba umocowana do powoływania członków Rady jest każdorazowo uprawniona do wyznaczenia Przewodniczącego Rady oraz odwołania członków Rady przed upływem kadencji Rady. Osoba umocowana do powoływania członków Rady może również sama stanowić się członkiem Rady.
 3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku do pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Do zadań Rady należy:

1)        Nadzorowanie działalności Fundacji,

2)        Dokonywanie zmian w statucie w drodze uchwały podjętej w sposób tajny, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Zmiana statutu wchodzi w życie
po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach,

3)        Uchwalenie regulaminu Rady i regulaminu Zarządu,

4)        Zatwierdzanie planów i programów wieloletniej działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd,

5)        Zatwierdzanie preliminarza budżetu na kolejny rok obrotowy działalności Fundacji przedstawionego przez Zarząd,

6)        Opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

7)        Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

8)        Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez pracowników Fundacji z tytułu korzystania przez członków ich rodzin z różnych ofert Fundacji,

9)        Przyznawanie wyróżnień oraz innych nagród, o których mowa w § 9, dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji.

 

 1. Do zwoływania posiedzeń Rady upoważniony jest Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na żądanie Prezesa Zarządu. Uchwały podejmowane są przez Radę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w sposób jawny, chyba że zostanie
  zgłoszony i przyjęty formalny wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. Prawo zgłoszenia takiego wniosku ma każdy członek Rady obecny na posiedzeniu. Powyższa zasada nie dotyczy tych przypadków, dla których określono odrębne uregulowania w niniejszym statucie. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, każdorazowo decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.
 2. Rada wyłania ze swego grona wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Kadencja Rady trwa 3 lata, z tym że Przewodniczący Rady pełni swą funkcję dożywotnio.
 5. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 16

 1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków powoływanych
  i odwoływanych przez Radę. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie członków Zarządu. Prezes Zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Fundacji.
 2. Na członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje się: Panią Iwonę Kamińską jako Prezesa oraz Pana Zdzisława Stracha jako Wiceprezesa.
 3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe.
 4. Do zadań Zarządu należy:

1)        Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2)        Reprezentowanie Fundacji,

3)        Sporządzanie i przedstawianie Radzie preliminarza budżetu na kolejny rok obrotowy, najpóźniej na sześć miesięcy przed zakończeniem bieżącego roku obrotowego.

 1. Powołanie Kolegium Ekspertów:

1)        Zarząd na wniosek jednego ze swoich członków może spośród osób fizycznych lub prawnych powołać 3-osobowe Kolegium Ekspertów.

2)        Kolegium Ekspertów, o którym mowa w pkt. 1 , jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu, działającym zgodnie z uchwalonym przez siebie
a zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji regulaminem.

3)        Powołanie i odwołanie członków Kolegium Ekspertów następuje w drodze uchwały Zarządu.

 1. Zarząd tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz powołuje i odwołuje pełnomocników Zarządu.
 2. Zarząd jest upoważniony do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji. Jednakże Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Fundacji do dokonania następujących czynności:

1)        Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 100.000 PLN,

2)        Nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomościach,

3)        Wznoszenie budynków,

4)        Zawieranie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż jeden rok,

5)        Zawieranie lub zmiana umów o pracę z osobami, których umowa o pracę
nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie dwóch lat,

6)        Zawieranie lub rozwiązanie umów doradztwa z przedstawicielami wolnych zawodów,

7)        Zawierania innych umów, których czas trwania przekracza jeden rok,

8)        Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw uprawniających do działania w imieniu Fundacji,

9)        Otwarcie i likwidacja oddziałów, zakładów, filii,

10)      Nabycie, zbycie lub inne rozporządzenie udziałami wszelkiego rodzaju.

 1. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, przedkłada Radzie pisemne sprawozdanie
  z działalności Fundacji za ostatni rok.
 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.

§ 17

 1. Rada Programowa, działająca jako organ opiniodawczy i doradczy Fundacji, składa się z 5 do 10 członków (aktualnie na dzień 23.03.2010: 12 członków). W przypadku ustąpienia jednego z członków, nowy członek zostaje wybrany tylko wtedy, jeżeli liczba członków nie przekroczy 10.
 2. Członkowie Rady Programowej wybierają spośród siebie większością zwykłą dwóch Przewodniczących Rady Programowej. Z zastrzeżeniem, że jeden z nich posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przewodniczących wybiera się  na okres dwóch lat.
 3. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia Rady Programowej mogą być również zwoływane przez członków Rady Programowej,
  o ile zwołanie takiego posiedzenia jest dopuszczalne zgodnie z Regulaminem Rady Programowej.
 4. Rada Programowa może większością dwóch trzecich głosów w obecności
  co najmniej połowy członków uchwalić Regulamin Rady Programowej. Regulamin Rady Programowej może regulować w szczególności:

1)         szczegółowe kompetencje Przewodniczącego Rady Programowej,

2)         procedurę i czas zwoływania posiedzeń Rady Programowej,

3)         procedurę wybierania nowych członków Rady Programowej przez samą Radę Programową.

 1. Członkowie Rady Programowej są wybierani przez Fundatora spośród osób
  o uznanym autorytecie w obszarze działalności Fundacji. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienie to przechodzi na Przewodniczącego Rady Fundacji.   Wybór nowych członków wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.
 2. Do zadań Rady Programowej należy:

1)         opiniowanie zachowania przyjętych przez Fundację standardów jakości wychowania i edukacji oraz doradztwo w zakresie działań koniecznych
do podniesienia jakości wychowania i edukacji,

2)         opiniowanie wykonania realizowanych przez Fundację programów.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 18

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład Fundatora w łącznej wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 15.000 EUR obliczoną według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia
  o ustanowieniu Fundacji, wniesiony gotówką przez Fundatora.
 2. Na działalność gospodarczą Fundacja wydziela z funduszu założycielskiego kwotę stanowiącą równowartość w PLN kwoty 5.000 EUR obliczoną według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o ustanowieniu Fundacji.
 3. Środki majątkowe wniesione na rzecz Fundacji nie podlegają zwrotowi.
 4. Środki majątkowe wniesione przez Fundatorów lub inne osoby stają się własnością Fundacji.
 5. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1)        Spadki, zapisy, darowizny,

2)        Subwencje od osób trzecich,

3)        Wpływy z majątku Fundacji,

4)        Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

5)        Odsetki bankowe,

6)        Wpływy z działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza

§ 19

 1. Fundacja prowadzi na terenie kraju i za granicą działalność gospodarczą. Dochody osiągane z tej działalności służą realizacji jej celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

1)        Prowadzenie placówek oświatowych wszelkiego rodzaju (P.85 Edukacja)

2)        Prowadzenie burs szkolnych i internatów dla uczniów i uczestników imprez edukacyjnych oraz wynajem internatów, pensjonatów oraz pomieszczeń
dla celów szkoleniowych (I.55 Zakwaterowanie)

3)        Realizację działań wszelkiego rodzaju o charakterze edukacyjnym, dokształcającym i podnoszenia kwalifikacji (P.85 Edukacja)

4)        Organizację i realizację imprez w czasie wolnym dla dzieci, młodzieży i rodzin (R.93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)

5)        Działalność wydawniczą (J.58 Działalność wydawnicza)

6)        Dystrybucję książek, czasopism i innych materiałów dotyczących edukacji
i doskonalenia oraz wszelkich innych pomocy naukowych (G.47 Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi)

7)        Organizację podróży edukacyjnych (N. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa
w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane)

8)        Reklamę (M.73.1 Reklama)

9)        Usługi doradcze w zakresie edukacji na rzecz placówek oświatowych i rodziców (P.85.60.Z Działalność wspomagająca edukację)

10)      Usługi cateringowe w trakcie imprez edukacyjnych i organizowanych w czasie wolnym oraz dla placówek oświatowych (I.56.21.Z Przygotowanie
i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

 1. Formą aktywności zmierzającej do pozyskania środków finansowych na działalność statutową Fundacji może być również uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego
  i handlowego oraz tworzenie tych spółek.
 2. Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji, sporządzającymi własne bilanse. Podlegają one Zarządowi Fundacji, który powołuje i odwołuje dyrektora zakładu
  i głównego księgowego. Dyrektor zakładu jest kierownikiem zakładu pracy
  w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Zakres działania zakładu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja podlega na podstawie polskich przepisów prawa podatkowego obowiązkowi rejestracji podatkowej, w szczególności jako płatnik podatku od towarów i usług
  i na jej podstawie uzyska polski numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli powstanie obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundacja zostanie rejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik takich składek.
 4. Fundacja prowadzi księgowość na podstawie odrębnych postanowień.
 5. Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.

 
ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia ogólne / Dysponowanie majątkiem Fundacji

 § 20

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków (założyciele Fundacji), członków organów lub pracowników
  oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
  lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
  niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Likwidacja Fundacji

 § 21

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada w drodze głosowania tajnego, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. W uchwale Rada wyznacza likwidatora Fundacji określając jego zadania i harmonogram ich realizacji.

§ 22

Po zakończeniu likwidacji likwidator składa sprawozdanie z likwidacji Radzie, a następnie wniosek do sądu o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§ 23

 1. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane gimnazjum
  w Neuzelle, Niemcy (Gymnasium im Stift Neuzelle, szkoła Dr. P. Rahn & Partner Schulen in freier Trägerschaft gemeinnützige Schulgesellschaft mbH).

 

 

 1. Rada Programowa Fundacji

Zgodnie ze Statutem Europejskiej Fundacji Oświaty i Kultury  Fundator  może powołać jako ciało doradcze Radę Programową. Członkowie Rady Programowej to osoby zaufania publicznego o wielkiej wiedzy i autorytecie, które swoim nazwiskiem wspierają i firmują ideę Fundacji. Są wśród nich przedstawiciele świata kultury, nauki, biznesu, prawa, medycyny i sztuki. Członkowie Rady Programowej w składzie od 5 do 10 członków  wybierani są na czteroletnią kadencję. Członkowie Rady pełnią funkcję honorowo, służąc Zarządowi swoim głosem doradczym i opiniodawczym.

 

Tutaj zdjęcia członków rady.

 

 1. Regulamin Rady Programowej

Europejska Fundacja d/s Edukacji i Kultury

 

Regulamin Rady Programowej

 

 

Na podstawie Statutu Fundacji Rada Programowa Europejskiej Fundacji d/s Edukacji i Kultury wydaje dla siebie następujący

 

 

Regulamin

 

 

 § 1

Zadania Rady Programowej

 

(1)          Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji. Do jej zadań zalicza się przede wszystkim zaopiniowanie przyjętych przez Fundację standardów jakości dydaktyki i edukacji, obradowanie na temat działań koniecznych dla zwiększenia jakości dydaktyki  i edukacji oraz zaopiniowanie programów realizowanych przez Fundację.

 

 

(2)          Radzie Programowej nie podlega nadzór zarządu Fundacji.

 

§ 2

Skład i wewnętrzny porządek Rady Programowej

 

 

(1)          Rada Programowa składa się zgodnie ze statutem z przynajmniej pięciu i co najwyżej dziesięciu członków. Jeżeli podczas podejmowania uchwał istnieje większa liczba członków Rady Programowej, podczas ich odejścia nowi członkowie powoływani będą tylko wtedy, jeżeli po nowym powołaniu nie zostanie przekroczona liczba 10.

 

(2)          Członkowie Rady Programowej mogą w każdej chwili zostać powołani i odwołani przez przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Programowa jest uprawniona do przedłożenia Radzie Fundacji propozycji na temat nowego obsadzenia wolnych stanowisk Rady Programowej.

 

(3) Powołanie członków Rady Programowej odbywa się na cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powołanie. Każdy członek Rady Programowej może w każdej chwili zrezygnować z urzędu bez podania przyczyn wobec Rady Fundacji.

 

(4)          Członkowstwo w Radzie Programowej obowiązuje ad personam. Reprezentowanie na posiedzeniach Rady Programowej możliwe jest tylko przez innych członków.

 

(5)         Członkowie Rady Programowej nie

otrzymują z członkowstwa żadnych

wynagrodzeń.

 

(6)     Członkowie Rady Programowej wybierają zwykłą większością jednego  – lub w przypadku podwójnego przewodnictwa – dwóch członków Rady Programowej na przewodniczącego  Rady Programowej.

Przewodniczący musi posiadać polskie obywatelstwo lub być polskiej narodowości.

Dodatkowo może zostać wybrany jeden lub wielu zastępców.

 

 

(7)          Przewodniczący lub też kilku przewodniczących i ich zastępcy wybierani są na okres trzech lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór.

 

 

(8)          Jeżeli wybranych jest dwóch  przewodniczących (podwójne przewodnictwo), będą oni porozumiewać się za obopólnym porozumieniem na temat wewnętrznego podziału zadań.  Z reguły prace, które mają być wykonywane przez przewodniczącego (przede wszystkim przygotowanie, organizacja i przeprowadzanie posiedzeń) mają być zrealizowane przez przewodniczącego. Drugiemu przewodniczącemu przysługuje prawo, z którego może on w każdej chwili korzystać, aby zażądać wspólnego wykonania tych czynności.

§ 3

Posiedzenia Rady Programowej

 

(1)          Posiedzenia Rady Programowej z reguły przeprowadzane są raz w roku, na zmianę w Polsce i w Niemczech, przy tym na ogół w Zielonej Górze lub w Neuzelle.

 

 

(2)          Przewodniczący lub kilku przewodniczących oraz zarząd Fundacji i Rada Fundacji mogą dopuścić udział osób trzecich na posiedzeniu Rady Programowej. Poza tym do udziału w posiedzeniach uprawnieni są tylko członkowie Rady Programowej, zarządu Fundacji i Rady Fundacji.

 

 

(3)          Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Fundacji lub przewodniczącego /przewodniczącą Rady Programowej w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Fundacji w terminie co najmniej czterech tygodni pisemnie (wystarczy email). Do zwołania należy dołączyć propozycję porządku obrad posiedzenia. Każdy członek Rady Programowej, Rady Fundacji i zarządu Fundacji jest uprawniony do pisemnego przedłożenia przewodniczącemu propozycji uzupełnień na temat porządku obrad. Uzupełniony porządek obrad przewodniczący ma przekazać dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wszystkim członkom, Radzie Fundacji i zarządowi Fundacji.

 

 

 

(4)          Posiedzenia odbywają się w języku niemieckim i/lub polskim.

 

(5)          Podczas posiedzeń prowadzony jest protokół. Protokół wysyłany jest w formie protokołu wyników najpóźniej dwa tygodnie po posiedzeniu przez pełniącego obowiązki przewodniczącego wszystkim członkom Rady Programowej do krytycznego zaznajomienia się i potwierdzenia. O będących koniecznymi sprostowaniach i uzupełnieniach informowani zostają wszyscy członkowie Rady Programowej.

§ 4

Uchwały Rady Programowej

 

 

(1)          Rada Programowa jest zdolna do podjęcia uchwały, gdy obecna lub reprezentowana jest większość jej członków.

 

(2)          Jeżeli w niniejszym regulaminie lub statucie Fundacji nie zawarte są żadne odbiegające postanowienia, Rada Programowa podejmuje swoje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. Każdy członek ma jeden głos.

 

(3)          Uchwały mogą być podejmowane także telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, faksem, mailem, w formie łączonej lub każdej innej formie komunikacji, jeżeli pełniący obowiązki przewodniczący (przewodnicząca) zaproponuje taki sposób postępowania, (b) wyznaczy stosowny termin, w trakcie którego ma nastąpić głosowanie i (c) wszyscy członkowie w wyżej wymienionym terminie wyrażą zgodę na zaproponowane postępowanie.

 

§ 5

Tworzenie komisji

 

(1)    Rada Programowa może tworzyć spośród siebie uchwalające i/lub doradcze komisje i ustalać ich zadania i uprawnienia. Członkami komisji mogą być także osoby, które nie są jednocześnie członkiem Rady Programowej.

 

 

(2)    Przewodniczący komisji i jego zastępca mogą zostać wyznaczeni przez osoby wybrane do komisji zwykłą większością. Przewodniczący komisji ma regularnie relacjonować Radzie Programowej pracę komisji. Jeżeli praca komisji spowoduje koszty, należy je najpierw uzgodnić    z przewodniczącym Rady Programowej i przewodniczącym Rady Fundacji.

Top