ubezpieczenie NNW 2020/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć
w ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Mimo braku obowiązku posiadania ubezpieczenia NNW gorąco Państwa namawiam do wykupienia takiej opcji dla swoich dzieci i przekazania informacji wychowawcy klasy w formie pisemnego oświadczenia.

Comments are closed.