Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze

 

 1. Rekrutacja do Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze prowadzona jest w sposób ciągły.
 2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona (18 uczniów w klasie).
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze oraz dzieciom pracowników szkoły.


Rekrutacja do klasy I

 1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podania według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.
 2. O wpisaniu na listę uczniów Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając:
 • opinię nauczycieli Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze prowadzących zajęcia otwarte oraz/lub opinię wychowawcy grupy przedszkolnej,
 •  wynik badania dojrzałości szkolnej oraz/lub półroczne sprawozdanie z obserwacji dziecka w przedszkolu,
 •  możliwość stworzenia dziecku warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach, orzeczeniach lub innych dokumentach dziecka,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzony przez dyrektora szkoły z rodzicami
  oraz dzieckiem.
 • kolejność rejestracji na liście rekrutacyjnej Europejskiej Szkoły Podstawowej.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę wpisową. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa regulamin opłat.

 

Rekrutacja do pozostałych klas szkoły podstawowej

 

 1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podania według wzoru dostępnego na stronie szkoły.
 2. O wpisaniu na listę uczniów Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze decyduje dyrektor szkoły uwzględniając:
 • dotychczasowe udokumentowane osiągnięcia edukacyjne dziecka (świadectwo, wykaz ocen cząstkowych/wyniki klasyfikacji półrocznej),
 • możliwość stworzenia dziecku warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach, orzeczeniach lub innych dokumentach dziecka,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzony przez dyrektora szkoły z rodzicami oraz dzickiem.
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy
  o świadczeniu usług edukacyjnych.