FAQ

Czesne wynosi 510 zł miesięcznie. Jest płatne 12 miesięcy w roku. 

W ramach czesnego Szkoła zapewnia:

a) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2017 poz.356.)

b) opiekę przez wykwalifikowaną kadrę w godzinach 7:00 – 17:00,

c) naukę dwóch języków obcych od klasy pierwszej szkoły podstawowej,

d) organizację modułów sportowych w formie uzgodnionej z rodzicami uczniów,

e) przeprowadzenie zajęć dodatkowych w godzinach popołudniowych,

f) opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki,

g) dostęp do dziennika elektronicznego.

Tak, za każde kolejne dziecko uczące się w jednej z naszych szkół gimnazjum płacą Państwo 75% czesnego. Posiadamy także stypendia socjalne oraz te przyznawane za wysokie osiągnięcia w nauce. 

Tak, prężnie rozwijamy współpracę z partnerami zagranicznymi, w szczególności z Niemiec. Posiadamy kontakty z Rumunią, Ukrainą, Rosją i Wielką Brytanią.

W roku szkolnym rodzice mają okazję do kontaktu z nauczycielami w czasie zebrań z rodzicami, które przeważnie odbywają się w systemie zebrań trójkowych: rodzic, uczeń i wychowawca. Poza zebraniami z rodzicami rodzicom kontakt z nauczycielem zapewniają ustalone terminy konsultacji na dane półrocze. Szkoła posługuje się również dziennikiem elektronicznym, dzięki któremu rodzice/opiekunowie mają na bieżąco wgląd w oceny uczniów. Stawiamy na indywidualne podejście do problemów i uzdolnień uczniów oraz stały kontakt i współpracę z rodzicami.

Priorytetami szkoły są: osiąganie wysokich wyników na egzaminie końcowym oraz efektywne nauczanie języków obcych. Cele te osiągamy poprzez wysoki poziom nauczania w mało licznych klasach, indywidualne podejście do ucznia, wysoko wykwalifikowaną kadrę, trzykrotnie zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych.

W naszych klasach uczy się maksymalnie kilkanaście osób, przy czym zajęcia językowe z niemieckiego i angielskiego odbywają się w grupach z podziałem według poziomu umiejętności językowych ucznia.

  • Szkoła mieści się w centrum miasta w budynku przy ul. Sienkiewicza 36 w Zielonej Górze i poszczycić się może doskonałym wyposażeniem pracowni informatycznej,przyrodniczej, biblioteką, salą relaksu, szkolną stołówką oraz szybkim łączem internetowym na terenie całej szkoły. Dzięki zamontowanej w budynku windzie oraz łazienkom przystosowanym dla niepełnosprawnych szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zielona Góra bez barier”.