Regulamin Rady Programowej

Europejska Fundacja d/s Edukacji i Kultury

Regulamin Rady Programowej

 

Na podstawie Statutu Fundacji Rada Programowa Europejskiej Fundacji d/s Edukacji i Kultury wydaje dla siebie następujący

Regulamin

§ 1

Zadania Rady Programowej

(1)          Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji. Do jej zadań zalicza się przede wszystkim zaopiniowanie przyjętych przez Fundację standardów jakości dydaktyki i edukacji, obradowanie na temat działań koniecznych dla zwiększenia jakości dydaktyki  i edukacji oraz zaopiniowanie programów realizowanych przez Fundację.

(2)          Radzie Programowej nie podlega nadzór zarządu Fundacji.

§ 2

Skład i wewnętrzny porządek Rady Programowej

(1)          Rada Programowa składa się zgodnie ze statutem z przynajmniej pięciu i co najwyżej dziesięciu członków. Jeżeli podczas podejmowania uchwał istnieje większa liczba członków Rady Programowej, podczas ich odejścia nowi członkowie powoływani będą tylko wtedy, jeżeli po nowym powołaniu nie zostanie przekroczona liczba 10.

(2)          Członkowie Rady Programowej mogą w każdej chwili zostać powołani i odwołani przez przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Programowa jest uprawniona do przedłożenia Radzie Fundacji propozycji na temat nowego obsadzenia wolnych stanowisk Rady Programowej.

(3) Powołanie członków Rady Programowej odbywa się na cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powołanie. Każdy członek Rady Programowej może w każdej chwili zrezygnować z urzędu bez podania przyczyn wobec Rady Fundacji.

(4)          Członkowstwo w Radzie Programowej obowiązuje ad personam. Reprezentowanie na posiedzeniach Rady Programowej możliwe jest tylko przez innych członków.

(5)         Członkowie Rady Programowej nie otrzymują z członkowstwa żadnych wynagrodzeń.

(6)     Członkowie Rady Programowej wybierają zwykłą większością jednego  – lub w przypadku podwójnego przewodnictwa – dwóch członków Rady Programowej na przewodniczącego  Rady Programowej.
Przewodniczący musi posiadać polskie obywatelstwo lub być polskiej narodowości.
Dodatkowo może zostać wybrany jeden lub wielu zastępców.

(7)          Przewodniczący lub też kilku przewodniczących i ich zastępcy wybierani są na okres trzech lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór.

(8)          Jeżeli wybranych jest dwóch  przewodniczących (podwójne przewodnictwo), będą oni porozumiewać się za obopólnym porozumieniem na temat wewnętrznego podziału zadań.  Z reguły prace, które mają być wykonywane przez przewodniczącego (przede wszystkim przygotowanie, organizacja i przeprowadzanie posiedzeń) mają być zrealizowane przez przewodniczącego. Drugiemu przewodniczącemu przysługuje prawo, z którego może on w każdej chwili korzystać, aby zażądać wspólnego wykonania tych czynności.

§ 3

Posiedzenia Rady Programowej

(1)          Posiedzenia Rady Programowej z reguły przeprowadzane są raz w roku, na zmianę w Polsce i w Niemczech, przy tym na ogół w Zielonej Górze lub w Neuzelle.

(2)          Przewodniczący lub kilku przewodniczących oraz zarząd Fundacji i Rada Fundacji mogą dopuścić udział osób trzecich na posiedzeniu Rady Programowej. Poza tym do udziału w posiedzeniach uprawnieni są tylko członkowie Rady Programowej, zarządu Fundacji i Rady Fundacji.

(3)          Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Fundacji lub przewodniczącego /przewodniczącą Rady Programowej w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Fundacji w terminie co najmniej czterech tygodni pisemnie (wystarczy email). Do zwołania należy dołączyć propozycję porządku obrad posiedzenia. Każdy członek Rady Programowej, Rady Fundacji i zarządu Fundacji jest uprawniony do pisemnego przedłożenia przewodniczącemu propozycji uzupełnień na temat porządku obrad. Uzupełniony porządek obrad przewodniczący ma przekazać dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wszystkim członkom, Radzie Fundacji i zarządowi Fundacji.

(4)          Posiedzenia odbywają się w języku niemieckim i/lub polskim.

(5)          Podczas posiedzeń prowadzony jest protokół. Protokół wysyłany jest w formie protokołu wyników najpóźniej dwa tygodnie po posiedzeniu przez pełniącego obowiązki przewodniczącego wszystkim członkom Rady Programowej do krytycznego zaznajomienia się i potwierdzenia. O będących koniecznymi sprostowaniach i uzupełnieniach informowani zostają wszyscy członkowie Rady Programowej.

§ 4

Uchwały Rady Programowej

(1)          Rada Programowa jest zdolna do podjęcia uchwały, gdy obecna lub reprezentowana jest większość jej członków.

(2)          Jeżeli w niniejszym regulaminie lub statucie Fundacji nie zawarte są żadne odbiegające postanowienia, Rada Programowa podejmuje swoje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. Każdy członek ma jeden głos.

(3)          Uchwały mogą być podejmowane także telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, faksem, mailem, w formie łączonej lub każdej innej formie komunikacji, jeżeli pełniący obowiązki przewodniczący (przewodnicząca) zaproponuje taki sposób postępowania, (b) wyznaczy stosowny termin, w trakcie którego ma nastąpić głosowanie i (c) wszyscy członkowie w wyżej wymienionym terminie wyrażą zgodę na zaproponowane postępowanie.

§ 5

Tworzenie komisji

(1)    Rada Programowa może tworzyć spośród siebie uchwalające i/lub doradcze komisje i ustalać ich zadania i uprawnienia. Członkami komisji mogą być także osoby, które nie są jednocześnie członkiem Rady Programowej.

(2)    Przewodniczący komisji i jego zastępca mogą zostać wyznaczeni przez osoby wybrane do komisji zwykłą większością. Przewodniczący komisji ma regularnie relacjonować Radzie Programowej pracę komisji. Jeżeli praca komisji spowoduje koszty, należy je najpierw uzgodnić    z przewodniczącym Rady Programowej i przewodniczącym Rady Fundacji.

 

Top