Regulamin egzaminów

REGULAMIN EGZAMINÓW W CENTRUM EGZAMINACYJNYM GOETHE-INSTITUT W ZIELONEJ GÓRZE

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy osoby przystępującej do egzaminu w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut w Zielonej Górze dalej zwanym „Centrum”.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu egzaminów.
 3. Warunki uczestnictwa w egzaminie
  3.1 Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest przekazanie do Centrum wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty za egzamin do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń na wybrany przez Państwa egzamin.
  3.2 Opłatę egzaminacyjną   można uiścić przelewem na konto lub gotówką w siedzibie Centrum. W przypadku płatności przelewem do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.
  3.3 Każda osoba,  która spełniła warunki zgłoszenia (punkt 1.1) otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie zapisu na egzamin.
  3.4 Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu osób przystępujących do egzaminów Goethe- Institut mogą być składane do dnia , w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń na wybrany przez Państwa egzamin (zaświadczenie nie może być starsze niż 1 rok).
 4. Informacje ogólne
  4.1 Na egzamin należy stawić się:
  – 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu w celu rejestracji obecności (spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej);
  –  z dokumentem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem);
  –  z przyborami do pisania.4.2 W czasie trwania egzaminu telefony komórkowe muszą być wyłączone i oddane do depozytu na czas trwania całego egzaminu.
  4.3 Niedozwolone jest przynoszenie na egzamin:
  – słowników i innych pomocy dydaktycznych;
  – wszelkich urządzeń elektronicznych (wyjątek stanowią sprzęty elektroniczne potrzebne osobom niepełnosprawnym);
  –prowadzenia rozmów ze współuczestnikami egzaminu;
  –przepisywania rozwiązań z arkuszy egzaminacyjnych od osób trzecich;

 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi natychmiastowym usunięciem z sali egzaminacyjnej  a  zdający będzie mieć  prawo do ponownego  przystąpienia do egzaminu  GI  dopiero  po upływie 6 miesięcy od daty zdarzenia .

 

 1. Rezygnacja
  5.1 W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed egzaminem opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

  5.2 W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie powyżej 5 dni roboczych przed egzaminem opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi klientowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% od pełnej kwoty egzaminu.

  5.3 Po rozpoczęciu egzaminu, rezygnacja (zwrot opłaty) nie jest możliwa.

 2. Wyniki egzaminu i odbiór certyfikatu
  6.1 Certyfikat z wynikami egzaminu zdający odbierają osobiście lub za pisemnym upoważnieniem w sekretariacie Centrum. Możliwe jest również wysłanie certyfikatu do uczestnika egzaminu listem poleconym  w przeciągu 3 tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. W takim wypadku uczestnik egzaminu powinien dostarczyć do siedziby Centrum podanie wraz z kopertą formatu A4 zaadresowaną i oklejoną znaczkami o potrzebnym nominale.
  6.2 Osoby, które nie zdały egzaminu zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w przeciągu 3 tygodni od daty zakończenia egzaminu.
 3. Powtarzanie egzaminu
  7.1 W przypadku niezdanej jednej części egzaminu (pisemnej lub ustnej), niezdany jest też cały egzamin.( za wyjątkiem egzaminów modułowych B1 ,B2, C2)
  7.2 Cały egzamin mogą Państwo powtarzać dowolną ilość razy.
 4. Wgląd w prace egzaminacyjne
  8.1 Wgląd w prace egzaminacyjne mogą mieć uczestnicy (niepełnoletni w obecności prawnego opiekuna), którzy nie zdali egzaminu.
  8.2 Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu obejrzenia pracy.
  8.3 Prace egzaminacyjne nie mogą być kopiowane, niedozwolone jest również sporządzanie notatek.
 5. Odwołania
  9.1 Odwołania od wyników egzaminu należy składać w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w formie pisemnej pod adresem kierownictwa Centrum Egzaminacyjnego, w którym zdający zdawał egzamin.
  9.2 Centrum może odrzucić wnioski pozbawione uzasadnienia lub umotywowane niewystarczająco. Samo wskazanie na zbyt małą liczbę punktów jest jako uzasadnienie niewystarczające.
  9.3 Odwołanie rozpatruje koordynator ds. egzaminów w danym Centrum Egzaminacyjnym. W przypadkach budzących wątpliwości zwraca się on do Centrali Goethe-Institut, która podejmuje decyzję.
  9.4 Odwołania odnośnie sposobu przeprowadzenia egzaminu należy kierować bezpośrednio po złożeniu egzaminu pod adresem kierownictwa Centrum, w którym zdający przystępował do egzaminu. Koordynator ds. egzaminów po uzyskaniu stanowiska wszystkich zainteresowanych wydaje decyzję i sporządza notatkę do akt. W przypadkach budzących wątpliwość decyzję wydaje centrala Goethe-Institut.

 

Top