Edukacja Domowa

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to nauka bez ławek, ocen, sprawdzianów i kartkówek, w której rodzic ma realny wpływ na to czego i jak będzie uczyło się jego dziecko. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z podstawą programową na danym poziomie nauczania.

Dzieci korzystające z trybu nauczania domowego zostają zapisane do szkoły stacjonarnej,
w której formalnie są uczniami, jednak nie mają obowiązku uczęszczania na tradycyjne lekcje. Uczniowie otrzymują legitymację szkolną i mają prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

3 kroki do zapisania dziecka do edukacji domowej

null

Na podstawie przesłanych dokumentów dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły i zezwala na nauczanie domowe.

null

Po spełnieniu powyższych formalności rodzic otrzymuje dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, na której zamieszczone są materiały edukacyjne i gdzie odbywają się zajęcia online.

Edukacja domowa w naszej szkole

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumie założenia szkoły domowej, ponieważ nawet w szkole stacjonarnej propaguje idee „Budzącej się szkoły”, aktywizujące metody pracy oraz interdyscyplinarne projekty. Zachęcamy uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy zarówno książkowej jak i praktycznej, stwarzając im przestrzeń do samodzielnej organizacji szkolnych imprez i uczestniczenia w międzynarodowych projektach.

Nasi rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

 • udostępniania podręczników szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,
 • korzystania z zasobów bibliotecznych szkoły w zakresie lektur, słowników oraz ciekawych książek dostępnych w opcji bookcrossingu,
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę oraz w konkursach kuratoryjnych,
 • cotygodniowych konsultacji z nauczycielem przedmiotu,
 • konsultacji z nauczycielem przed egzaminem klasyfikacyjnym,
 • udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, do których zalicza się:
  • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (j.angielski, j.niemiecki)
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności
   w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Wypożyczanie podręczników

Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Europejskiej szkoły podstawowej dr Rahn. Wnioski można składać do 30 października. Podręczniki wypożyczane są na okres od września 2020 do 10 czerwca 2021.

W przypadku rezygnacji z nauki w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn (zmiany szkoły) uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem wyznaczonego terminu.

Egzaminy klasyfikacyjne

Egzaminy to wspaniała okazja do poznania naszych uczniów. Cieszymy się na każde takie spotkanie i staramy się stworzyć warunki, w których uczeń poczuje życzliwą i pogodną atmosferę naszej szkoły.

Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej – zawierają one zakres materiału z części podstawy programowej realizowanej podczas całego roku szkolnego.

Jakie przedmioty uczniowie zdają na egzaminach klasyfikacyjnych?

Egzaminy w klasach 1-3:
Dzieci zdają egzamin z edukacji wczesnoszkolnej. Obejmuje on część polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą, wszystko w ramach jednego egzaminu oraz osobno egzamin z języka obcego (może to być język angielski lub niemiecki). Elementy informatyki zwykle sprawdzane są w ramach egzaminu z edukacji wczesnoszkolnej. Zachęcamy uczniów do przyniesienia ze sobą na egzamin wszystkich prac plastycznych, technicznych i innych dzieł wykonanych podczas ostatniego roku nauki, tak aby dziecko mogło się pochwalić przed nami tym, co mu wychodzi najlepiej.

Egzaminy w klasie 4:
język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda, informatyka;

Egzaminy w klasie 5:
język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;

Egzaminy w klasie 6:
język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;

Egzaminy w klasie 7:
język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka;

Egzaminy w klasie 8:
język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka.

Planer egzaminacyjny

W naszej szkole możliwe jest zdawanie egzaminów z wybranych przedmiotów w trakcie roku szkolnego. W tym celu prosimy o indywidualny kontakt z naszą szkołą. Informujemy także, że egzaminy indywidualne możliwe są jedynie w terminie od początku stycznia do końca maja. Miejsce i czas egzaminu zależą od możliwości czasowych egzaminatora.

Zazwyczaj egzaminy dla uczniów edukacji domowej planujemy na godziny popołudniowe oraz dni wolne od szkoły, aby życie szkolne nie zakłócało porządku egzaminów dla naszych uczniów w edukacji domowej. Terminy przewidziane na egzaminy podajemy zazwyczaj na początku roku szkolnego, we wrześniu.

Warto w domu z dzieckiem zastanowić się nad modułową nauką kilku przedmiotów takich jak historia, biologia czy informatyka i z tych przedmiotów umawiać się na egzamin w ciągu roku szkolnego. Natomiast egzaminy na koniec roku polecamy m.in. z j. polskiego, j. obcego nowożytnego oraz matematyki.

ROK SZKOLNY 2021/2022

16 i 17 grudnia 2021 egzaminy modułowe – wymagane zapisy

Luty 2022 przed feriami zimowymi w województwie lubuskim

Czerwiec 2022 – początek miesiąca

Dostosowania podczas egzaminu

Jeśli chcieli by Państwo, żeby Wasze dziecko mogło skorzystać z możliwości dostosowań podczas egzaminu wynikających z posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy podczas umawiania się na egzamin poinformować nauczyciela o tym fakcie. Podkreślamy, że obowiązkiem Rodzica jest przekazanie tej informacji przed przystąpieniem do egzaminu klasyfikacyjnego.

Uczniowie z orzeczeniami lub zaleceniami dotyczącymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się proszeni są o zdawanie egzaminów w terminach indywidualnych.  

Jak rozpocząć naukę w domu?

Zgodnie z prawem oświatowym dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów od rodziców lub prawnych opiekunów.
Jeżeli chcesz realizować nauczanie domowe w naszej placówce, wypełnij formularz na stronie: www.domowi.edu.pl

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

Współpraca z Centrum Nauczania Domowego

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb każdego dziecka. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie i ich rodzice mogą bezpłatnie korzystać z:

 • dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów zgodnych z obowiązującą podstawą programową,
 • testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów,
 • udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe),
 • zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów,
 • telefonicznego wsparcia dydaktycznego,
 • udziału w konkursach i programach motywacyjnych,
 • możliwości kontaktu z rówieśnikami z całej Polski,
 • szkoleń, informatorów i poradników dla rodziców – nauczycieli swoich dzieci.

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami!

Centrum Nauczania Domowego

Tel.: + 48 12 399 43 59
E-mail: sekretariat@domowi.edu.pl

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn

Koordynator ds. edukacji domowej
Sylwia Lach
Telefon: +48 68 353 1950 lub +48 508 613 501

Top