DSD

Program DSD

W Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn od lat realizujemy program DSD. Akredytację otrzymaliśmy w 2008 roku, po spełnieniu określonych kryteriów i wówczas zostaliśmy przyjęci do grona Szkół Partnerskich Republiki Federalnej Niemiec (PASCH Schulen).  Nasza szkoła, w ścisłej współpracy z ZfA (Centralą Szkolnictwa Zagranicznego), przygotowuje uczniów do egzaminu DSD I na poziomie A2/B1.

Certyfikat DSD I

Egzamin DSD I przeprowadzany jest zazwyczaj w marcu i składa z dwóch części – części pisemnej i części ustnej:

  1. część pisemna, która sprawdza:

– umiejętność rozumienia ze słuchu,

– umiejętność rozumienia tekstów czytanych,

– umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej.

  1. część ustna, która obejmuje:

– prezentację wybranego przez ucznia tematu,

– krótką rozmowę.

Test pisemny sprawdzany jest przez Centralną Komisję w Bonn w Niemczech.

Egzamin ustny natomiast przeprowadzany jest przez komisję składającą się z nauczyciela języka niemieckiego, który przygotowywał uczniów do egzaminu oraz egzaminatora oddelegowanego z Niemiec (przedstawiciela Zfa) i/lub drugiego nauczyciela germanisty. Punkty z egzaminu pisemnego są sumowane z punktami z egzaminu ustnego, a egzamin uważa się za zdany wówczas, gdy kandydat osiągnie z każdej części egzaminu odpowiednią liczbę punktów.

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec. Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec.

Top